Dorpstuin Rozenburg

Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

De Dorpstuin Rozenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we als bestuur helder zijn en informatie 
geven  over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met  persoonsgegevens. 

De Dorpstuin Rozenburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet‐ en regelgeving,  waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25 mei 2018. Dit brengt met zich mee dat wij:

‐ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn  verstrekt, n.l u informeren betreffend de Dorpstuin Rozenburg.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
‐ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Alleen de secretaris / penningmeester beschikt over uw gegeven, de voorzitter heeft voor noodgevallen een kopie van dit bestand.
‐ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
‐ Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen  en deze respecteren.

 Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemene zin, vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.